SPRAWOZDANIE ROCZNE

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Odpadach, Wytwórcy mają obowiązek składania do 15 marca każdego roku sprawozdania z ilości wytworzonych odpadów. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zapewniamy pomoc w wykonaniu sprawozdania.
Adres na który należy wysłać sprawozdanie:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Środowiska
ul. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

… ZAŁĄCZNIK Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. (poz.1674) ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW