Leki i suplementy diety

Specjalizujemy się również w odbiorze odpadów innych niż niebezpieczne m.in. przeterminowanych lub wycofanych ze sprzedaży suplementów diety, leków oraz sprzętu medycznego, które zgodnie z przepisami muszą zostać przekazane do unieszkodliwienia. Każdy odbiór odpadów potwierdzony jest Kartą Przekazania Odpadu.

18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 08

Przechowywanie:

18 01 04, 18 01 09 - Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.