Odpady weterynaryjne

Świadczymy usługi w zakresie odbioru odpadów weterynaryjnych oraz przekazania ich do unieszkodliwienia.

Odpady weterynaryjne obejmują kody:

18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 07

Przechowywanie:

18 02 02*- Przechowywanie w temperaturze powyżej 10 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 48 godzin. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.
18 02 01, 18 02 03, 18 02 05*, 18 02 06, 18 02 07*, 18 02 08- Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Sposób pakowania:

- Odpady weterynaryjne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia,

- Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach ich powstawania,

- Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie,

- Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia,

-Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego,


Wykonanie: JELLINEK studio