Odpady medyczne

Oferujemy odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów medycznych powstających w:

 • Gabinetach lekarskich
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Niepublicznych przychodniach
 • Laboratoriach
 • Gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych
 • Salonach urody
 • Studiach tatuażu
 • Domach opieki oraz domach pomocy społecznej
 • Gabinetach weterynaryjnych


 • Odpady medyczne obejmują kody:

  18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
  18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania
  (z wyłączeniem 18 01 03)
  18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 18 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
  18 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  18 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego
  18 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
  18 01 01, 18 01 07- Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

  Sposób pakowania

  Odpady medyczne zakaźne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej ,koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia
  - Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

  - Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie
  - Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiada odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu.  Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia