KODY ODPADÓW

Posiadamy zezwolenie na odbiór następujących kodów odpadów:

02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 • 02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa


 • 02 01 01Osady z mycia i czyszczenia
  02 01 03Odpadowa masa roślinna
  02 01 06Odchody zwierzęce
  02 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
  02 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
  02 01 99Inne nie wymienione odpady


 • 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego


 • 02 02 02Odpadowa tkanka zwierzęca
  02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  02 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 02 02 99Inne niewymienione odpady

 • 02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych,olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych,przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)


 • 02 03 02Odpady konserwantów
  02 03 03Odpady poekstrakcyjne
  02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
  02 03 99Inne niewymienione odpady


 • 02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego


 • 02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
  02 06 02Odpady konserwantów
  02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
  02 06 99Inne niewymienione odpady


  07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej 

 • 07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków


 • 07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek
  07 06 99Inne niewymienione odpady
  16 Odpady nieujęte w innych grupach

 • 16 03 Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku 

 • 16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
  16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 • 16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

 • 16 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
  16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
  18 Odpady medyczne i weterynaryjne

 • 18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

 • 18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
    18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
  18 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  18 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  18 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
  18 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  18 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 08
  18 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego
  18 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

 • 18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej 

 • 18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
  18 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
  18 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
  18 02 05*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
  18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 
  w 18 02 05
  18 02 07*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  18 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 07
  19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

 • 19 80 Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach

 • 19 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
  20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 • 20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

 • 20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne
  Wykonanie: JELLINEK studio